Jak wygląda procedura likwidacji szkody w przypadku zdarzeń komunikacyjnych?

Postępowanie likwidacyjne jest procedurą unormowaną w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, a konkretnie w art. 14 tejże ustawy. Inicjowane jest ono przez poszkodowanego, który zgłasza ubezpieczycielowi szkodę. W zależności od ubezpieczyciela zgłoszenie szkody możliwe jest w zarówno w formie elektronicznej (poprzez stosowny formularz), jak również telefonicznie.

 

Postępowanie takie powinno trwać do 30 dni (w przypadku bardziej skomplikowanych szkód może trwać nieco dłużej). Składa się ono z dwóch etapów. W pierwszym etapie ubezpieczyciel, za pośrednictwem likwidatora, dokona oględzin uszkodzonego pojazdu i zleci sporządzenie kosztorysu. Konieczne będzie również przedłożenie dokumentów oczekiwanych przez Ubezpieczyciela, np. numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć odszkodowanie czy oświadczenie dotyczące statusu podatnika VAT. Następnie, po zgromadzeniu potrzebnej dokumentacji, w oparciu o przygotowany przez zakład ubezpieczeń kosztorys, zostanie wydana decyzja o wypłacie odszkodowania.  Możliwe jest również zlikwidowanie szkody poprzez odstawienie uszkodzonego pojazdu do wskazanego przez ubezpieczyciela warsztatu.

 

Z zakreślonym przez ustawodawcę terminem 30 dni wiąże się jedna ważna kwestia. Mianowicie od upływu 30 dni od dnia zgłoszenia szkody możliwe jest naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie. Gdyby zatem Ubezpieczyciel w terminie 30 dni nie wypłacił nam należnego odszkodowania, możliwe będzie domaganie się zapłaty odsetek za okres opóźnienia.

 

Niestety, często zdarza się, że przedstawiony przez ubezpieczyciela kosztorys dotyczący wyceny kosztów naprawy ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Kosztorysy te są często mocno zaniżone, np. poprzez redukcję stawki za roboczogodzinę lub naliczone „rabaty” na części zamienne. Należy pamiętać, że poszkodowanemu przysługuje prawo do uzyskania sumy pieniężnej, która będzie odpowiadać wysokości doznanego uszczerbku majątkowego (niezależnie od tego czy wykonał naprawę pojazdu). W takiej sytuacji Poszkodowany ma możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a także możliwość zgłoszenia reklamacji.  W przypadku niektórych towarzystw ubezpieczeniowych działania te dają pożądany skutek. Niestety praktyka naszej Kancelarii wskazuje, iż często zakłady ubezpieczeń nie podnoszą swojej wyceny w postępowaniu likwidacyjnym. Dopiero skierowanie pozwu o zapłatę do sądu pozwala na uzyskanie całego odszkodowania bądź zawarcie korzystnej dla klienta ugody.RELATED POSTS