PRAWO HANDLOWE/

KONTRAKTY
PRAWO SPÓŁEK/

Opracowywanie wszelkich projektów umów regulujących obrót towarami, usługami i prawami, optymalnych z punktu widzenia interesu Klienta i przydatności w danym przedsięwzięciu, obsługa prawna spółek kapitałowych i osobowych na każdym etapie ich funkcjonowania, począwszy od ich tworzenia aż do likwidacji lub upadłości, obsługa prawna transakcji, negocjacje handlowe, reprezentacja w sądach powszechnych i arbitrażowych, zastępstwo przed organami administracji publicznej.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ/

PRAWO AUTORSKIE, PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, OBRÓT DZIEŁAMI SZTUKI/

Opracowywanie projektów umów o stworzenie utworu, przeniesienie autorskich praw majątkowych i udzielenie licencji, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

INWESTYCJE, NIERUCHOMOŚCI/

PRAWO BUDOWLANE, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI/

Pomoc prawna w zakresie ukształtowania procesu inwestycyjnego, rozwiązywania sporów powstałych w rezultacie niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania umów, pomoc prawna w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, w tym nieruchomości przeznaczonych na cele gospodarcze. Obsługa podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

UBEZPIECZENIA/

ODSZKODOWANIA, DZIAŁALNOŚĆ UBEZPIECZENIOWA/

Pomoc w procedurze likwidacji szkody, ze szczególnym uwzględnieniem szkód osobowych, reprezentacja w procesach o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia. Obsługa podmiotów funkcjonujących na rynku ubezpieczeń.

PRAWO KARNE/

PRZESTĘPSTWA, PRZESTĘPSTWA SKARBOWE, WYKROCZENIA/

Pomoc prawna na każdym etapie postępowania karnego, od postępowania przygotowawczego, poprzez sądowe do postępowania wykonawczego. Mamy duże doświadczenie w procesach o przestępstwa gospodarcze.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH/

Obsługa prawna zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym dokumentowanie postępowań oraz reprezentowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych. Doradztwo i obsługa prawna wykonawców w zakresie udziału w postępowaniu i wykonania umów zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE/

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI/

Doradztwo, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentacja Klienta w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a także we właściwym postępowaniu upadłościowym. Pomagamy w odzyskiwaniu wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów.

PRAWO BANKOWE/

KREDYTY FRANKOWE, SPORY Z BANKAMI I INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI/

Nasza Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną dla Kredytobiorców i klientów banków, polegającą na analizie umowy, sporządzeniu pozwu i reprezentacji w sądzie. Prowadzimy procesy sądowe w sprawach tzw. kredytów frankowych w imieniu Klientów z całej Polski.