Proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

W związku ze zmianami w zakresie podatku CIT, powodującymi, że prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, zwłaszcza z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przestaje być atrakcyjnym rozwiązaniem, wielu przedsiębiorców rozważa przekształcenie spółki komandytowej w inny typ spółki prawa handlowego. Bardzo często brana jest pod uwagę forma spółki jawnej, zwłaszcza w przypadku, gdy rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej nie są znaczne, a wspólnicy nie obawiają się osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Trzeba bowiem wiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik spółki jawnej ponosi odpowiedzialność majątkiem osobistym za długi spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Przy większych rozmiarach prowadzonej przez spółkę działalności lub gdy działalność spółki obarczona jest dużym ryzykiem gospodarczym, należy zatem rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w spółkę typu kapitałowego.

 

W niniejszym wpisie będzie mowa o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną. Mimo, że procedura przekształcenia nie jest zbyt skomplikowana, to ze względu na jej kilka etapów może nastręczać trudności i dlatego w procedurze przekształcenia wskazany jest udział specjalisty.

 

Podstawowym wymogiem przekształcenia spółki jest zgoda wszystkich wspólników. Procedura przekształcenia składa się zasadniczo z trzech etapów. W pierwszym etapie, zwanym „menedżerskim”, należy dokonać oceny zasadności przekształcenia i opracować plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami wymaganymi przez kodeks spółek handlowych.  Od marca 2020 r. nie ma obowiązku poddawania planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta. Plan przekształcenia wraz z załącznikami powinien zostać przedłożony wspólnikom najpóźniej do końca miesiąca następującego po sporządzeniu sprawozdania finansowego (stanowiącego jeden z elementów planu).

 

W drugim etapie, zwanym „właścicielskim”, następuje podjęcie przez wspólników uchwały w sprawie przekształcenia spółki, przy czym – zgodnie z tym, o czym była mowa wyżej – za przekształceniem muszą wypowiedzieć się jednomyślnie wszyscy wspólnicy, niezależnie od tego czy prowadzą sprawy spółki (zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze). Uchwała musi zawierać elementy wymagane przepisami prawa i być sporządzona w formie aktu notarialnego.

 

Ostatni etap, zwany „autoryzacyjnym”, obejmuje złożenie przez wspólników uprawnionych do reprezentacji wniosku do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Prawidłowo sporządzony wniosek stanowi podstawę do wpisania spółki jawnej do KRS, a równocześnie sąd rejestrowy wykreśla z rejestru dotychczasową spółkę komandytową.

 

Na zakończenie warto zaznaczyć, że spółce przekształconej (spółce jawnej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółki komandytowej). Następuje pełna kontynuacja działalności, w szczególności w zakresie posiadanych zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych dotychczasowej spółce komandytowej.RELATED POSTS